Miljöpolicy

Skandinaviska Genetecs inställning till miljöfrågor klargörs i denna policy.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar samt tar emot varor. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan på dessa områden.


 • Miljöfrågor skall hanteras som en integrerad del av verksamheten och vi skall verka för att miljöfaktorer beaktas vid affärsbeslut.
 • Företaget skall sträva efter att välja produkter som är skonsamma mot miljön och kan återanvändas.
 • Emballage skall om möjligt återanvändas.
 • Allt avfall skall källsorteras.
 • Miljöpåverkan av transporter skall minimeras och vi skall, då det är praktiskt möjligt, samordna transporter av varor.
 • Vid tjänsteresor skall miljöpåverkan vägas in vid val av färdmedel. Som utgångspunkt skall resor med tåg prioriteras.
 • Vi skall planera och om möjligt samordna tjänsteresor.
 • Miljöansvarig ansvarar för att lagstadgade miljökrav efterlevs.
 • För märkningspliktiga produkter skall säkerhetsdatablad distribueras till beställaren innan användning.
 • Vid investeringar skall inverteringsobjektets tänkbara miljöpåverkan vägas in i beslutet.
 • Säkerställa att produkter och tjänster som koncernen köper, i så hög utsträckning som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, uppfyller höga krav vad avser miljö och resursanvändning.


Vi försöker göra miljömedvetna val i såväl stort som smått

Skandinaviska Genetec är anslutet till REPA och El-kretsen.