Miljöpolicy

Skandinaviska Genetecs inställning till miljöfrågor klargörs i denna policy, vilken har fastställts av Skandinaviska Genetec och Kovalents VD. Policyn gäller hela koncernen.

Vi behöver alla ren luft och friskt vatten för att säkerställa vår långsiktiga överlevnad. Kovalent och Skandinaviska Genetec skall på ett aktivt sätt bidra till en god omsorg om miljön och skapa trygghet för kommande generationer.

Miljöansvar
Alla Kovalent- och Skandinaviska Genetecanställda har ett miljöansvar.

Härvid skall Kovalent och Skandinaviska Genetec:

 • Värna om en god miljö i all verksamhet. Med miljö menas såväl den externa miljön som den egna arbetsmiljön, hälsa och säkerhet.
 • Hantera miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten och verka för att miljöfaktorer beaktas vid affärsbeslut.
 • Vid installationer värdera och söka minimera miljörisker hos kunderna.
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med företag, institutioner och organisationer för en bättre miljö.
 • Tillse att produkters miljöpåverkan tekniskt och ekonomiskt beaktas vid skadereglering.
 • Vid investeringar beakta investeringsobjektets tänkbara miljöpåverkan.
 • Aktivt öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos såväl kunder, samarbetspartners, distributörer och anställda i övrigt.
 • Säkerställa att produkter och tjänster som koncernen köper, i så hög utsträckning som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, uppfyller höga krav vad avser miljö och resursanvändning. Koncernen skall sträva efter att välja produkter som är skonsamma mot miljön och kan återanvändas.
 • Ha miljökontroller inbyggda i Kovalent och Skandinaviska Genetecs kontrollsystem (revisorer, skyddsombud, etc.).
 • Ha miljöinformation som en del i intern- och externinformationen.
 • Integrera miljöfrågor i kompetensutvecklingen.
Personligt ansvar
Vår personal är medveten om att de har ett ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners.

Vad betyder detta för oss? Nedan ger vi några exempel hur vår miljöpolicy påverkar våra val:
 • Vi väljer vaxprintrar och sparar mer än 80% av plast, emballage, förbrukningsartiklar i jämförelse med en laserskrivare.
 • Vi dricker inte bubbelvatten utan väl filtrerat kranvatten utan transport, mjukgörare och tungmetaller.
 • Vår kaffeapparat matas med demeter-certifierade bönor.
 • Vi väljer i första hand miljöbilar.

Vi försöker göra miljömedvetna val i såväl stort som smått

Skandinaviska Genetec är anslutet till REPA och El-kretsen.